Почеток на градба на објект Изабела - 2019 год.

30 Декември 2019

28 Декември 2019

25 Декември 2019

23 Декември 2019

22 Декември 2019

19 Декември 2019

18 Декември 2019

12 Декември 2019

5 Декември 2019

2 Декември 2019

Испитување тврдина на теренот

Извршено е испитување на тврдината на теренот, како што може да се види од сликите погоре сите резултати се максимални 100 mpa. 

26 Ноември 2019

Одобрение за градење

АТОМ ТОПМЕТАЛ доби одобрение за градба на Станбениот Објект  на 2.11.2019 год.

Проектирање Јули 2018

Проектирањето на објектот за домување Изабела е започнат во Јули 2018 год. од искусниот тим на СП ПРОЕКТ – Скопје.

При проектирањето посебно е посветено внимание на потребите и желбите на потенцијалните клиенти, секако во исто време е искористен станбениот простор.

При проектирањето се предвидени сите најнови техничко технолошки решенија и проектирани најквалитетни материјали за градба.