18 Септември 2020

Зидарија - надворешни зидови на 6 спрат

Зидарија - внатрешни зидови на 6 спрат

Поставување на електрика и водовод на 5 спрат

Машинско малтерисување на 1 и 2 спрат