22 Август 2020

Прекрасни панорами од кровот на зградата

5 Август 2020

Зидарски работи и поставување на електрика